Schenger Beie sinn zu Riemeschen ukomm!

Schenger Beie sinn zu Riemeschen ukomm!

Virun 3 Woche sinn déi éischt Beien zu Riemeschen an der Maison Relais ukomm. Dat Ganzt ass eng Aktioun a Kooperatioun mam Schengen-Lyzeum.

D’nächst Schouljoer wäert dann och d’Zentralschoul Riemeschen eng Aféierung vun der interner Imkerin, dem Frenz, kréien.